ทัวร์ลาว-สิบสองปันนา

LAO01 ทัวร์ลาว เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY PG

From13,888 บาท

วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562

เมืองหลวงพระบาง วัดโพนเพา วัดวิชุนราช นมัสการธาตุพูสี อิสระเที่ยวชมตลาดค่ำ เที่ยวชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง อิสระให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว (more…)

LAO02 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์…วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY PG

From14,900 บาท

วันที่ 02 – 04 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 20 – 22 เมษายน 2562

เมืองเวียงจันทน์ หอพระแก้ว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สักการะพระธาตุหลวง เมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ถนนคนเดิน (more…)

LAO03 ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY FD

From13,888 บาท

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 29 – 31 มี.ค. 2562
วันที่ 06 – 08 / 12 – 14 / 13 – 15 เม.ย. 2562
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2562

วัดพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด เมืองวังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง น้ำตกตาดกวางสี เมืองหลวงพระบาง ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่เขาพูสี นมัสการพระธาตุพูสี (more…)