fbpx

ทัวร์อินเดีย-เนปาล

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 09 / 19 – 23 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง (more…)

ทัวร์อินเดีย IN02 มหัศจรรย์…INDIA ชัยปุระ อัครา
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 15 – 18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 ธันวาคม 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ป้อมปราการใหญ่แอมเบอร์ ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เมืองอัครา เข้าชมทัชมาฮาล (more…)

ทัวร์อินเดีย IN03 มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี
4 วัน 3 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองพุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี (more…)

ทัวร์อินเดีย IN04 มหัศจรรย์…อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 27 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองพุทธคยา หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน สักการะธรรมเมกสถูป ชมเสาพระเจ้าอโศก ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี (more…)

ทัวร์อินเดีย IN05 ALL IN INDIA อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From25,911 บาท

วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมภายนอกของฮาวามาฮาล ป้อมแอมเบอร์ วัดพระพิฆเนศ ชมซิตี้พาเลส บ่อน้ำจันเบารี เมืองอัครา (more…)

ทัวร์อินเดีย IN06 WINDY & SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี
5 วัน 3 คืน BY TG

From30,999 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

ศรีนาคา House Boat เทือกเขากุลมาร์ค สถานีเคเบิ้ลคาร์ เมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรค์แห่งแคชเมียร์ ล่องเรือซิคาร่า (more…)

ทัวร์อินเดีย IN07 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 10 – 13 / 17 – 20 / 24 – 27 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ (more…)

ทัวร์อินเดีย IN08 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

From19,999 บาท

วันที่ 05 – 10 / 19 – 24 / 26 – 31 ม.ค. 2563

เมืองคยา สถูปพุทธคยา ชมสัตตมหาสถาน พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองเวสาลี ชมวัดป่ามหาวัน เมืองกุสินารา นมัสการอนุสรณ์สถานมหาปรินิพพานสถูป (more…)

ทัวร์อินเดีย IN09 INDIA HERE WE GO เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับตำนานรักทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY XW

From16,990 บาท

วันที่ 09 – 13 / 14 – 18 / 16 – 20 ม.ค. 2563
วันที่ 21 – 25 / 23 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมสวนจาร์บาค พระราชวังหลวง ชมภายนอกของพระราชวังสายลม (more…)