fbpx

ทัวร์เวียดนาม

VN01 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 14 – 17 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน (more…)

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 / 16 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน (more…)

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From11,999 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา (more…)

VN04 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 13 – 16 / 18 – 21 ต.ค. 2562

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน (more…)

ทัวร์เอเชีย

VN05 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 13 – 16 / 19 – 22 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง (more…)

VN06 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 12 – 15 / 17 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

VN07 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 20 – 23 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี (more…)

VN08 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,999 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 18 – 21 ตุลาคม 2562

สนามบินดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น (more…)

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม เช้ากลับค่ำ
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 19 – 22 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองดานัง ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ เจดีย์เทียนมู่ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (more…)

VN10 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 20 – 23 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น (more…)

vietnam

VN11 ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะ…บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From9,999 บาท

วันที่ 16 – 19 / 18 – 21 สิงหาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
เดือนกันยายน 2562

เมืองดานัง เมืองเว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร พระราชวังไดโน้ย เมืองดานัง ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ อิสระเดินชมสวนดอกไม้บนเขา (more…)

PROMOTION

VN12 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT สัมผัสเมืองโรแมนติก
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 05 – 07 ตุลาคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

VN13 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 18 – 21 / 25 – 28 ต.ค. 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด (more…)

VN14 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 08 – 11 พ.ย. 2562
วันที่ 09 – 12 / 15 – 18 / 16 – 19 พ.ย. 2562
วันที่ 22 – 25 / 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง มุยเน่ ชมความงดงามของทะเลทรายแดง นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย ลำธารนางฟ้า (more…)

VN15 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ (more…)

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 27 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง (more…)

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 / 27 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 06 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น (more…)

VN18 ทัวร์เวียดนามใต้ รักสนุก…ญาจาง วินเพิร์ล
3 วัน 2 คืน BY PG

From9,988 บาท

วันที่ 21 – 23 / 26 – 28 / 28 – 30 ส.ค. 2562
วันที่ 02 – 04 / 04 – 06 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 16 – 18 กันยายน 2562

สนามบินกามรัญ เมืองญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆภายในสวนสนุก ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง นั่งกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง (more…)

VN19 ทัวร์เวียดนามกลาง บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่
4 วัน 3 คืน BY VZ

From19,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ (more…)

VN20 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ พักดาลัด 2 คืน
4 วัน 3 คืน BY DD

From10,999 บาท

วันที่ 09 -12 ส.ค , 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
วันที่ 06 – 09 ก.ย. , 13 – 16 ก.ย. , 20 – 23 ก.ย .62
วันที่ 04 – 07, 10 – 13 , 17 – 20 , 23 – 26 ต.ค.62
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

นครโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ทะเลทรายขาว- แดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด (more…)