ทัวร์ไต้หวัน

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี
5 วัน 3 คืน BY XW

From12,888 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ม.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 / 09 – 13 ม.ค. 2562
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 ม.ค. 2562
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สนามบินเถาหยวน ชิมชาอู่หลงต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (more…)

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน BY BR

From25,888 บาท

วันที่ 22 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 15 – 20 / 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 06 / 24 – 29 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองหนานโถว วันจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (more…)

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN ไต้หวัน ทะเลสาบสุริจัน-จันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From24,888 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

ล่องเรือทะเลสาบสุริจัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (more…)

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 / 12 – 16 ม.ค. 2562
วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 ก.พ. 2562
วันที่ 08 – 12 / 09 – 13 / 10 – 14 ก.พ. 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต (more…)

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์
5 วัน 4 คืน BY TG

From35,888 บาท

วันที่ 20 – 24 / 21 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 เมษายน 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ เมืองไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (more…)

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! ไทเป
5 วัน 4 คืน BY TG

From21,888 บาท

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2561
วันที่ 16 – 20 / 19 – 23 มกราคม 2562
วันที่ 23 – 27 / 25 – 29 มกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ (more…)

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From32,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562

เมืองเจียอี้ เที่ยวชมหมู่บ้านไม้ฮินโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง (more…)

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,888 บาท

วันที่ 12 – 16 / 18 – 22 / 26 – 30 ม.ค. 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (more…)