ทัวร์ไต้หวัน

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี
5 วัน 3 คืน BY XW

From13,888 บาท

วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

สนามบินเถาหยวน ชิมชาอู่หลงต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (more…)

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน BY BR

From25,888 บาท

วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2562
วันที่ 30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 06 / 24 – 29 มิถุนายน 2562

เมืองหนานโถว วันจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (more…)

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! ไทเป
5 วัน 4 คืน BY TG

From21,888 บาท

วันที่ 01 – 05 / 06 – 10 / 08 – 12 มี.ค. 2562
วันที่ 09 – 13 / 13 – 17 / 15 – 19 มี.ค. 2562
วันที่ 16 – 20 / 20 – 24 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ (more…)

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป
5 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 10 – 14 มีนาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต (more…)

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์
5 วัน 4 คืน BY TG

From35,888 บาท

วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ เมืองไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (more…)

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,888 บาท

วันที่ 21 – 25 เมษายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (more…)

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! เกาสง EDA
6 วัน 5 คืน BY TG

From25,888 บาท

วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม – 04 เมษายน 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ (more…)

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS
5 วัน 3 คืน BY BR (premium economy)

From33,888 บาท

วันที่ 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เขตผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี วัดหลวงซานซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป (more…)

TPE09 ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน (ทาโรโกะ-อาหลี่ซัน-เย๋หลิ่ว-สุริยันจันทรา-เกาสง)
6 วัน 5 คืน BY TG

From41,888 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2562 ว่าง 1 ที่
วันที่ 13 – 18 เมษายน 2562 ว่าง 1 ที่
วันที่ 14 – 19 เมษายน 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ เมืองเกาสง EDA WORLD วัดโฝวกวงซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (more…)

TPE10 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,888 บาท

วันที่ 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 22 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 / 18 – 22 มิ.ย. 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ (more…)

TPE11 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY BR

From18,900 บาท

วันที่ 03 – 07 / 17 – 21 / 24 – 28 เม.ย. 2562

ท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 (more…)