ทัวร์ไต้หวัน

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน BY XW

From11,900 บาท

วันที่ 20 – 24 / 24 – 28 / 25 – 29 เม.ย. 2562
วันที่ 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 04 – 08 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

กรุงไทเป ชิงชาอู่หลงต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด (more…)

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,900 บาท

วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 / 18 – 22 มิ.ย. 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ (more…)

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน
6 วัน 4 คืน BY BR

From25,900 บาท

วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 06 / 24 – 29 มิถุนายน 2562

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง (more…)

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VIP E-CLASS
5 วัน 3 คืน BY BR (Premium Economy class)

From33,900 บาท

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เขตผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี วัดหลงซานซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป (more…)

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 10 – 13 / 24 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 09 – 12 / 23 – 26 สิงหาคม 2562

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง (more…)

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN
5 วัน 4 คืน BY VZ

From15,900 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 พ.ค. 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน 2562

เมืองไถจง เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน อุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (more…)