fbpx

Category

ทัวร์ไต้หวัน
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 โอ้โห!!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 15 – 18 / 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 พ.ย. 2562
วันที่ 08 – 12 / 09 – 13 / 10 – 14 พ.ย. 2562
วันที่ 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 18 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 – 17 / 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว
6 วัน 4 คืน BY BR

From23,999 บาท

วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2562

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมวิวอุทยาน เมืองไถจง

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด อุทยาน อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From26,999 บาท

วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 26 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 23 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN
5 วัน 4 คืน BY VZ

From13,900 บาท

วันที่ 21 – 25 กันยายน 2562
วันที่ 28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 – 16 / 16 – 20 ตุลาคม 2562

เมืองไถจง ทานไอศกรีมขึ้นชื่อของไต้หวัน เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From11,111 บาท

วันที่ 22 – 26 / 26 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 09 – 13 / 20 – 24 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From23,999 บาท

วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2562

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
1 2