Category

ทัวร์ออสเตรเลีย

AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE
6 วัน 3 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 – 22 / 25 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 13 / 11 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562

เมืองเมลเบิร์น ชมสวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย พอร์ตแคมเบลล์

AUS01 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 16 – 21 / 24 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 12 / 10 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 15 กันยายน 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHTLIGHT SYDNEY (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พืื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค สนุกสนานกับการสัมผัสและให้อาหารสัตว์พื้นเมืองอย่างใกล้ชิด

AUS04 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น
7 วัน 4 คืน BY TG

From87,000 บาท

วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2562

สวนสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลีย ชมวิถีชีวิตสัตว์นานาชนิด อุทยานแห่งชาติบลูเม้าเท่นส์ ซีนิกเวิลด์ นครซิดนีย์ ซิดนีย์ทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพของอ่าวซิดนีย์

AUS02 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์)
5 วัน 3 คืน BY SQ

From37,900 บาท

วันที่ 11 – 15 กันยายน 2562

นครซิดนีย์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวเดอะแก๊ป ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ