Tag

กายกรรมปักกิ่ง

CHI09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังสวรรค์ บัลลังก์มังกร
5 วัน 3 คืน BY CA

From20,900 บาท

วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า หอฟ้าเทียนถาน

CHI12 ทัวร์จีน ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน