Tag

ซาร์กอร์ส

RUS08 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
5 วัน 3 คืน BY TG

From41,900 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 11 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562

เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ แวะชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน

RUS06 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์…RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 18 – 25 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 19 – 26 กันยายน 2562

กรุงมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดิน เดินเล่นถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรวฮิลล์ พระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง

RUS01 ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 20 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน

RUS05 ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]
6 วัน 3 คืน BY EK

From35,900 บาท

วันที่ 26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 18 – 23 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 07 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ เดินเล่นย่านถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โอลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET ชมการแสดงละครสัตว์

RUS04 ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 01 – 08 / 21 – 28 ตุลาคม 2562

มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง

RUS02 ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 07 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 18 / 17 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน