Tag

ซาร์กอร์ส

RUS02 ทัวร์รัสเซีย Frozen Moskva River Cruise and Russia’s Rocket (รัสเซีย-มอสโคว์-ซาร์กอส)
5 วัน 3 คืน BY TG

มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จตุรัสแดง เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งถนนอารบัต ซาร์กอส ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
From39,900 บาท
View Details

RUS06 ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน
From54,900 บาท
View Details

RUS07 ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]
6 วัน 3 คืน BY EK

เที่ยวเมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ชมพระราชวังเครมลิน(Grand Kremlin Palace) เข้าชมห้างสรรพสินค้ากุม
From32,900 บาท
View Details

RUS08 ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง
From53,900 บาท
View Details

RUS09 ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน
From67,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017