fbpx

Tag

ตึกไทเป101

ทัวร์ไต้หวัน TPE13 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE14 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

From21,999 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 มี.ค. 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 PROMOTION TAIPEI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY CI

From14,888 บาท

วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 09 – 12 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ลิ้มรสเมนูปลาประธานาธิบดี
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 12 – 15 / 26 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 10 – 13 เมษายน 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 / 04 – 09 ธ.ค. 2562
วันที่ 09 – 14 / 10 – 15 / 11 – 16 ธ.ค. 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
เดือนมกราคม 2563

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From22,999 บาท

วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 06 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 มิถุนายน 2563

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 15 – 19 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 ธันวาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ไต้หวันจัดเต็ม อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว
6 วัน 5 คืน BY TG

From25,999 บาท

วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2562

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้
1 2