fbpx

Tag

ตึกไทเป101
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 โอ้โห!!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From18,999 บาท

วันที่ 12 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 18 / 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From11,111 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 07 – 11 / 11 – 15 ก.ย. 2562
วันที่ 12 – 16 / 14 – 18 / 15 – 19 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 21 – 25 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 12 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 23 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN
5 วัน 4 คืน BY VZ

From15,900 บาท

วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 07 – 11 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 15 / 14 – 18 กันยายน 2562

เมืองไถจง ทานไอศกรีมขึ้นชื่อของไต้หวัน เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 03 – 08 / 11 – 16 / 25 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 02 – 07 / 23 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 11 / 11 – 16 พฤศจิกายน 2562

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From21,999 บาท

วันที่ 14 – 19 กันยายน 2562
วันที่ 09 – 14 / 18 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2562

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From12,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 / 13 – 17 ก.ย. 2562
วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 18 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 / 13 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว
6 วัน 4 คืน BY BR

From23,999 บาท

วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2562

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมวิวอุทยาน เมืองไถจง