fbpx

Tag

ทะเลสาบสุริยันจันทรา
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 มหัศจรรย์…TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR
5 วัน 4 คืน BY CI

From18,900 บาท

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 06 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 พฤษภาคม 2563

เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจียอี้ ตลาดกลางคืนเหวินฮวา เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ตลาดกลางคืนอี้จง เมืองหนานโถว
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 03 – 08 / 04 – 09 / 10 – 15 มี.ค. 2563
วันที่ 11 – 16 / 17 – 22 / 18 – 23 มี.ค. 2563
วันที่ 24 – 29 / 25 – 30 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From22,999 บาท

วันที่ 01 – 06 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 มิถุนายน 2563

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มีนาคม – 03 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

From21,999 บาท

วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 10 – 14 / 12 – 16 เมษายน 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From14,888 บาท

วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ย

ทัวร์ไต้หวัน TPE12 มหัศจรรย์…ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
5 วัน 3 คืน BY BR

From18,900 บาท

วันที่ 15 – 19 / 17 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 พฤษภาคม 2563

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เขตอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 เซลฟี่…ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 2 คืน BY XW

From11,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 21 – 24 มีนาคม 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด เมืองไถจง

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From17,999 บาท

วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 11 – 14 / 12 – 15 เมษายน 2563

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 09 – 13 / 23 – 27 เม.ย. 2563
วันที่ 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
วันที่ 20 – 24 / 27 – 31 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 14 / 17 – 21 / 24 – 28 มิ.ย. 2563

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
1 2