fbpx

Tag

ทัวร์คุนหมิง
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน CHI07 SAVE PRICE คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
5 วัน 4 คืน BY MU

From16,900 บาท

วันที่ 14 – 18 / 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 14 – 18 / 21 – 25 มี.ค. 2563
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีน CHI09 KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 09 – 14 เมษายน 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน CHI06 คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 25 – 29 มี.ค. 2563
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ทัวร์จีน CHI08 คุนหมิง ลี่เจียง(บินภายใน) ภูเขาหิมะมังกรหยก
4 วัน 3 คืน BY MU

From16,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 มีนาคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก