fbpx

Tag

ทัวร์จูไห่
venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From5,999 บาท

วันที่ 14 – 16 / 20 – 22 / 29 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 10 – 12 / 11 – 13 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
macau venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM02 มากัน มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From6,890 บาท

วันที่ 07 – 09 / 12 – 14 / 13 – 15 ธ.ค. 2562
วันที่ 21 – 23 / 29 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองจูไห่ หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เข้าแม่กวนอิมริมทะเล

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก
3 วัน 2 คืน BY EK

From7,888 บาท

วันที่ 08 – 10 / 14 – 16 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 – 22 / 21 – 23 ธันวาคม 2562

เดินทางสู่จูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน เดินเล่นถนนคู่รัก ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายและเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล