Tag

ทัวร์ฉางซา

CHI01 ทัวร์จีน FUNNY NO SHOP จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา สะพานแก้ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From20,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 20 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับ 1

CHI05 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 03 – 08 / 10 – 15 / 14 – 19 ก.ค. 2562
วันที่ 17 – 22 / 24 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว อุทยานจางเจียเจี้ย สวนจอมพลเฮ่อหลง ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย