fbpx

Tag

ทัวร์ต้าลี่
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน CHI07 SAVE PRICE คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
5 วัน 4 คืน BY MU

From16,900 บาท

วันที่ 14 – 18 / 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 14 – 18 / 21 – 25 มี.ค. 2563
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ทัวร์จีน CHI08 คุนหมิง ลี่เจียง(บินภายใน) ภูเขาหิมะมังกรหยก
4 วัน 3 คืน BY MU

From16,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 มีนาคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก