Tag

ทัวร์ฟ่งหวง

CHI04 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 26 – 30 / 27 – 31 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ถนนซีปู้เจีย