Tag

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

B-EUR12 ทัวร์ยุโรป Heidelberg Castle and Benelux เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ที่เมืองเกนต์

B-EUR11 ทัวร์ยุโรป WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY BR

From49,900 บาท

วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 15 – 21 มิถุนายน 62

บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก