fbpx

Tag

ทัวร์ลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน CHI07 KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 19 – 24 / 26 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 / 12 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า
สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีน CHI06 IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,888 บาท

วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว
คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน CHI09 ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

From31,900 บาท

วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 18 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า