Tag

ทัวร์สะพานแก้ว

CHI01 ทัวร์จีน FUNNY NO SHOP จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา สะพานแก้ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From20,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 20 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับ 1

CHI02 ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
4 วัน 3 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 15 – 18 / 25 – 28 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก