fbpx

Tag

ทัวร์สะพานแก้ว

ทัวร์จีน CHI02 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน CHI03 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 4 คืน BY FD

From19,999 บาท

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำเทียนเหมินต้ง

ทัวร์จีน CHI01 จางเจียเจี้ยครบสูตร ฟ่งหวง กุ้ยโกว ฝานจิ้งซาน
5 วัน 4 คืน BY CZ

From18,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2563
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองถงเหริน เขาฝานจิ้ง เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน CHI05 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE
4 วัน 3 คืน BY CZ

From13,888 บาท

วันที่ 16 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 07 / 26 – 29 มีนาคม 2563

เมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง ภูเขาเทียนเหมินซาน เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก