fbpx

Tag

ทัวร์สโลวัค

ทัวร์ยุโรป A-EUR26 CALL ME EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY EK

From45,988 บาท

วันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์

ทัวร์ยุโรป A-EUR41 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 07 กันยายน 2562
วันที่ 01 -10 / 05 – 14 / 12 – 21 / 19 – 28 ก.ย. 62

สัมผัสความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความงามบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
Giethoorn Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR30 GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From46,900 บาท

วันที่ 19 – 25 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 – 20 / 16 – 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR31 GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย – เชก – สโลวัก – ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY OS

From57,900 บาท

วันที่ 23 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี

ทัวร์ยุโรป A-EUR34 MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 10 กันยายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรป ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งประเทศออสเตรีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า

ทัวร์ยุโรป A-EUR35 PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่21- 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม – 06 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปเดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From46,888 บาท

วันที่ 12 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt)
szechenyi-chain-bridge Hungary

ทัวร์ยุโรป A-EUR39 THE ROMANTIC 7 COUNTIRES
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 13 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 12 / 08 – 17 / 17 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 27 ธันวาคม – 05 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 Smart series Benelux เยือนดินแดนเบเนลักซ์
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปเยือนดินแดนเบเนลักซ์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง ล่องเรือหลังคากระจก
railway Switzerland

ทัวร์ยุโรป A-EUR40 ฮัลสตัทเฮฮาปาร์ตี้ ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม2562
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เที่ยวลูเซิร์น
1 2