Tag

ทัวร์สโลวาเกีย

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 07 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 มิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนนาที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

B-EUR31 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From62,900 บาท

วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2562

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค