fbpx

Tag

ทัวร์อาร์เมเนีย

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO
6 วัน 3 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 10 / 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 21 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอันนานูรี ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำซินวารี

GEO06 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
8 วัน 5 คืน BY QR

From59,900 บาท

วันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 11 – 18 เมษายน 2563

กรุงทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS
8 วัน 5 คืน BY QR

From57,900 บาท

วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองทบิลิซึ เขตเมืองเก่า ป้อมนาริกาล่า ชมโรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส
gudauri

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From34,333 บาท

วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้
georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ