fbpx

Tag

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย IN02 มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี
4 วัน 3 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 19 – 22 มี.ค. 2563

เมืองพุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 09 / 19 – 23 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย IN03 มหัศจรรย์…อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์
6 วัน 4 คืน BY TG

From25,900 บาท

วันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563

ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จทั้ง 8 องค์ ประกอบด้วย องค์ศรีสิทธิวินายัก องค์ศรีบัลลาเลศวา องค์ศรีวรัถวินายัก

ทัวร์อินเดีย IN06 INDIA HERE WE GO เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับตำนานรักทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY XW

From17,990 บาท

วันที่ 13 – 17 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.พ. 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมสวนจาร์บาค พระราชวังหลวง ชมภายนอกของพระราชวังสายลม

ทัวร์อินเดีย IN04 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 20 – 23 / 25 – 28 มี.ค. 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์อินเดีย IN05 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

From20,999 บาท

วันที่ 06 – 11 / 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 06 / 06 – 11 / 12 – 17 มี.ค. 2563

เมืองคยา สถูปพุทธคยา ชมสัตตมหาสถาน พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองเวสาลี ชมวัดป่ามหาวัน เมืองกุสินารา นมัสการอนุสรณ์สถานมหาปรินิพพานสถูป