Tag

ทัวร์ฮอยอัน

VN01 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง
From13,900 บาท
View Details

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง
From13,900 บาท
View Details

VN10 ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้-ดานัง-ฮอยอัน (ไม่พักบาน่าฮิลล์)
4 วัน 3 คืน BY DD

เมืองดานัง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บาน่าฮิลลฺ์ เมืองตากอากาศชื่อดังของเวียดนามกลาง อิสระกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ เมืองเว้
From19,900 บาท
View Details

VN11 ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้-ดานัง-ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์)
4 วัน 3 คืน BY DD

เมืองดานัง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บาน่าฮิลลฺ์ เมืองตากอากาศชื่อดังของเวียดนามกลาง อิสระกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ เมืองเว้
From20,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017