Tag

ทัวร์ฮังการี

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 07 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 มิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนนาที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

B-EUR31 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From62,900 บาท

วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2562

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค

B-EUR46 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

เมืองคุทนา ฮอร่า ชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์เซ็นต์บาบารา ชมโบสถ์โครงกระดูก โบสถ์ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น

B-EUR48 ทัวร์ยุโรป มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก
7 วัน 4 คืน BY EK

From33,900 บาท

วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 09 / 10 – 16 / 17 – 23 มิ.ย. 2562
วันที่ 10 – 16 / 17 – 23 / 24 – 30 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์

B-EUR49 ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary
8 วัน 5 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 12 – 19 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองมรดกโลกแสนสวยฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก

B-EUR56 ทัวร์ยุโรป THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From42,900 บาท

วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 – 24 กันยายน 2562

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt)