fbpx

Tag

ทัวร์เช็ก

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 12 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 16 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค

A-EUR15 ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary
8 วัน 5 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 12 – 19 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองมรดกโลกแสนสวยฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก