Tag

ทัวร์เนปาล

NP01 ทัวร์เนปาล ULTIMATE TIME ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน BY TG

From39,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

เมืองปัคตาปูร์ ชมวัดเนียตาโปลา เมืองนากาก็อต เมืองโภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ชมแม่น้ำเซติ ยอดเขาซารางก็อต ชมวิวที่ยอดเขาอรรณาปุรณะ

IN03 ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

From22,888 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 15 / 24 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563

เมืองคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ ชมสัตตมหาสถาน ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก ประตูโทรณะ สถูปภาพแกะสลัก

IN06 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 04 – 10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองพุทธคยา หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน สักการะธรรมเมกสถูป ชมเสาพระเจ้าอโศก ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี