fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มีนาคม 2563
วันที่ 17 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 08 – 11 / 15 – 18 / 22 – 25 พ.ค. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2563

เมืองเว้ พระราชวังของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ช้อปปิ้งตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่

ทัวร์เวียดนาม VN12 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 07 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 / 13 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี

ทัวร์เวียดนาม VN11 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 07 / 05 – 08 เมษายน 2563
วันที่ 02 – 05 / 03 – 06 / 08 – 11 พ.ค. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ (เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์) พักบาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 03 – 06 เม.ย. 2563
วันที่ 04 – 07 / 05 – 08 / 06 – 09 เม.ย. 2563
วันที่ 08 – 11 / 09 – 12 / 14 – 17 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ ชมสะพานสีทอง

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 15 / 14 – 17 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 มิถุนายน 2563
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 มิถุนายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ เมืองดานัง ขึ้นสู่เขาบาน่าฮิลล์