Tag

ทาโรโกะ

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน
6 วัน 4 คืน BY BR

From25,900 บาท

วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2562

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง