fbpx

Tag

ทาโรโกะ
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ไต้หวันจัดเต็ม อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,999 บาท

วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2562

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด อุทยาน อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From24,999 บาท

วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน TPE12 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน เกาสง
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืน วัดจงไถ่ฉาน ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เดินทางเกาสง