fbpx

Tag

ทาโรโกะ

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

From21,999 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 มี.ค. 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต