fbpx

Tag

ทาโรโกะ
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว
6 วัน 4 คืน BY BR

From23,999 บาท

วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2562

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมวิวอุทยาน เมืองไถจง