fbpx

Tag

ทิเบต
Tibet

ทัวร์จีน CHI40 ทิเบต แผ่นดินแห่งพระพุทธองค์ ทะเลสาบหยางหู เย่คาเจ๋อ (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From36,900 บาท

วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ชมอารามเซรา ทะเลสาบหยางหู สัมผัสความสวยของน้ำที่ใส