fbpx

Tag

นิงห์บิงห์

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 25 / 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 06 / 17 – 20 / 24 – 27 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน