Tag

ผู่โถวซาน

CHI22 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป