fbpx

Tag

พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า PM01 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From9,999 บาท

วันที่ 22 – 24 / 29 – 31 พฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา
golden-temple Myanmar

ทัวร์พม่า PM06 มหัศจรรย์…พม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 02 – 04 / 08 – 10 พ.ค. 2563
วันที่ 15 – 17 / 22 – 24 / 29 – 31 พ.ค. 2563
วันที่ 03 – 05 / 19 – 21 มิถุนายน 2563
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว