Tag

พระราชวังกู้กง

CHI08 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง
5 วัน 3 คืน BY TG

From18,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 มิ.ย. 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ย่าน ART BEIJING FUN

CHI09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังสวรรค์ บัลลังก์มังกร
5 วัน 3 คืน BY CA

From18,900 บาท

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า หอฟ้าเทียนถาน

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ ด่านซือหม่าไถ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองหมี่หยุน เมืองโบราณกู๋เป่ย์ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก