Tag

พระราชวังทอปกาปี

TUR01 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค
From38,900 บาท
View Details

TUR12 ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY
9 วัน 6 คืน BY TK

เที่ยวอิสตันบูลเมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งเคเบิลคาร์ชมทัศนียภาพเมืองเปอร์กามัน เมืองโบราณเอเฟซุส
From52,900 บาท
View Details

TUR02 ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย
From31,900 บาท
View Details

TUR14 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY
9 วัน 6 คืน BY TK

กรุงอิสตันบูล ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ชมพระราชวังทอปกาปึ
From44,900 บาท
View Details

TUR06 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY RE-ROUTE (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

กรุงอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
From42,900 บาท
View Details

TUR04 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY SONGKRAN (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย
From47,900 บาท
View Details

TUR03 ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

เมืองอิชเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองด้านบน เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี
From38,900 บาท
View Details

TUR11 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูกาลเก็บเชอร์รี่
9 วัน 6 คืน BY TK

เมืองชานักกาเล่ ชมเมืองโบราณทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าไม้โทรจัน เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย
From33,900 บาท
View Details

TUR07 ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT RE-ROUTE (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

เมืองอิซมีร์ เมืองโบราณเอเฟซุส ร้านเครื่องหนัง คุซาดาสี เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
From43,900 บาท
View Details

TUR08 ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT (บินภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา
From42,900 บาท
View Details
1 2

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017