fbpx

Tag

พระราชวังเครมลิน

ทัวร์รัสเซีย RUS04 AURORA HUNTING (รัสเซีย-มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ตามล่าแสงเหนือ)
9 วัน 7 คืน BY TG

From75,900 บาท

วันที่ 11 – 19 / 18 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 02 เมษายน 2563

กรุงมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ

ทัวร์รัสเซีย RUS05 มหัศจรรย์ รัสเซีย…ตามล่าหาแสงเหนือ (มอสโคว์-เมอร์มังสค์)
7 วัน 5 คืน BY SU

From66,900 บาท

วันที่ 12 – 18 / 17 – 23 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โร่วฮิลล์ พระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังและปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์
russia night

ทัวร์รัสเซีย RUS02 IN TRAIN (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 16 – 23 / 24 – 31 มี.ค. 2563
วันที่ 30 มีนาคม – 06 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 14 / 10 – 17 / 11 – 18 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียรฺ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย RUS07 MURMANSK – ECO HOME
9 วัน 7 คืน BY TG

From125,000 บาท

วันที่ 18 – 26 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เมืองซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอราบัต พระราชวังเครมลิน บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์

ทัวร์รัสเซีย RUS13 WE GO TO RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 6 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ

ทัวร์รัสเซีย RUS12 FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน BY TK

From56,900 บาท

วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 11 / 21 – 28 / 23 – 30 เม.ย. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เดินเล่นถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ

ทัวร์รัสเซีย RUS14 มหัศจรรย์…รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
7 วัน 5 คืน BY SU

From57,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 12 – 18 / 13 – 19 เม.ย. 2563

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังและปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล

ทัวร์รัสเซีย RUS03 GRAND RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From98,000 บาท

วันที่ 13 – 19 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 10 พฤษภาคม 2563

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งถนนอารบัต ชมความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดิน