fbpx

Tag

พระใหญ่ลันเตา
Repaulse bay

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 มหาเฮง
3 วัน 2 คืน BY CX

From19,900 บาท

วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันเตา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดโปหลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว

ทัวร์ฮ่องกง HKG04 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 11 – 13 / 19 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 – 27 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
Symphony of Lights HongKong

ทัวร์ฮ่องกง HKG02 HONGKONG SUMMER FRESH
3 วัน 2 คืน BY EK

From12,888 บาท

วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 19 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 – 27 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

ชมเกาะฮ่องกง Avenue of Star Symphony of light สักการะขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม พระใหญ่ลันเตา

ทัวร์ฮ่องกง HKG05 มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From20,900 บาท

วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562

ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย์ ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย