Tag

พอร์ตแคมเบลล์

AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE
6 วัน 3 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 – 22 / 25 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 13 / 11 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562

เมืองเมลเบิร์น ชมสวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย พอร์ตแคมเบลล์