Tag

พุทธคยา

IN02 ทัวร์อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
8 วัน 7 คืน BY FD

เมืองคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองพุทธคยา นมัสการสถูปพุทธคยา และต้นศรีมหาโพธิ์ ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก เมืองราชคฤห์ วัดชีวกัมพวัน
From24,888 บาท
View Details

IN03 ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ นำชมสัตตมหาสถาน ชมเสาพระเจ้าอโศก ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละ
From26,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017