Tag

ฟานซีปัน

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.ค. 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 สิงหาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน

VN04 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From13,900 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 30 มิถุนายน – 03 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 07 – 10 / 17 – 20 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน