Tag

ภูเขาเทียนเหมินซาน

CHI05 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 03 – 08 / 10 – 15 / 14 – 19 ก.ค. 2562
วันที่ 17 – 22 / 24 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว อุทยานจางเจียเจี้ย สวนจอมพลเฮ่อหลง ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY WE

From17,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน เดินชมระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

CHI02 ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
4 วัน 3 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 15 – 18 / 25 – 28 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

CHI04 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 26 – 30 / 27 – 31 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ถนนซีปู้เจีย