fbpx

Tag

มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,888 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 14 – 17 พ.ค. 2563
วันที่ 15 – 18 / 21 – 24 / 28 – 31 พ.ค. 2563
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 มิถุนายน 2563
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 มิถุนายน 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์ยักษ์มิงกุน ระฆังมิงกุน

ทัวร์พม่า PM08 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2563

เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์พระเจดีย์ชเวสิกอง ชมวัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล