fbpx

Tag

วัดกังหัน
Symphony of Lights HongKong

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG SUMMER FRESH
3 วัน 2 คืน BY EK

From11,888 บาท

วันที่ 16 – 18 / 17 – 19 สิงหาคม 2562
วันที่ 23 – 25 / 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

ชมเกาะฮ่องกง Avenue of Star Symphony of light สักการะขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม พระใหญ่ลันเตา

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 20 – 22 ก.ย. 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย์ ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน BY CX

From15,900 บาท

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี้มาร์เก็ต มาเก๊า ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยนรีสอร์ท
Repaulse bay beach

MFM03 ทัวร์มาเก๊า มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน BY FD

From19,520 บาท

วันที่ 05 – 08 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 20 – 23 ตุลาคม 2562

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊า อิสระเต็มวันในมาเก๊า เดินทางสู่ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ชมโชว์ซิมโฟนีออฟไลท์

HKG02 ทัวร์ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

พระใหญ่ลันเตา นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม หมู่บ้านนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท เมืองเซินเจิ้น หมู่บ้านฮากกากันเคิง ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวลั้นล้า ฮ่องกง เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน BY HX

From8,999 บาท

วันที่ 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 07 – 09 / 21 – 23 / 28 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองเซินเจิ้น เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งมาบุญครองเซินเจิ้น ถ่ายรูปภายนอก Window of the world วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 23 – 25 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น