fbpx

Tag

วิคตอเรียพีค
Repaulse bay

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง มหาเฮง
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันเตา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดโปหลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 20 – 22 ก.ย. 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย์ ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย