fbpx

Tag

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

ทัวร์เกาหลี KOR11 ปูซาน SUPER SAVE
5 วัน 3 คืน BY KE

From25,900 บาท

วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2562

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิวริมทะเลออรยุคโดสกายวอล์ค วัดพุลกุกซา หอดูดาวซมซงแด เมืองแดกู วัดดองฮวาซา หมู่บ้านโบราณ

ทัวร์เกาหลี KOR12 ปูซาน แดกู (เลสโก ไฮโซปูซาน)
5 วัน 3 คืน BY KE

From23,999 บาท

วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สวนสนุกอีเวิลด์ ตลาดซอมุน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอัพซาน วัดดองฮวาซา