Tag

หอคอยปูซาน

KOR08 ทัวร์เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE
5 วัน 3 คืน BY KE

From25,900 บาท

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2562
วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิวริมทะเลออรยุคโดสกายวอล์ค วัดพุลกุกซา หอดูดาวซมซงแด เมืองแดกู วัดดองฮวาซา สวนสนุก E-World (ไม่รวมเครื่องเล่น)