fbpx

Tag

หาดรีพัลสเบย์
Repaulse bay

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง มหาเฮง
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันเตา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดโปหลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 23 – 25 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 20 – 22 ก.ย. 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย์ ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน BY CX

From15,900 บาท

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี้มาร์เก็ต มาเก๊า ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยนรีสอร์ท
Repaulse bay beach

MFM03 ทัวร์มาเก๊า มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน BY FD

From19,520 บาท

วันที่ 05 – 08 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 20 – 23 ตุลาคม 2562

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊า อิสระเต็มวันในมาเก๊า เดินทางสู่ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ชมโชว์ซิมโฟนีออฟไลท์