fbpx

Tag

หาดรีพัลสเบย์
Repaulse bay beach

ทัวร์ฮ่องกง HKG02 ฮ่องกง เสริมโชครับปีหนู ไหว้พระดัง
3 วัน 2 คืน BY CX

From11,999 บาท

วันที่ 21 – 23 / 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 / 13 – 15 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHTS