fbpx

Tag

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน CHI09 ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

From31,900 บาท

วันที่ 19 – 23 กันยายน 2562
วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 18 – 22 ธันวาคม 2562

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า