fbpx

Tag

อุทยานอาลีซัน

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด อุทยาน อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From24,999 บาท

วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน TPE12 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน เกาสง
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืน วัดจงไถ่ฉาน ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เดินทางเกาสง
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From17,900 บาท

วันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 / 04 – 09 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 19 – 22 / 23 – 26 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 – 28 / 26 – 29 ธันวาคม 2562
วันที่ 02 – 05 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN
5 วัน 4 คืน BY VZ

From15,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 – 17 / 23 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 ธันวาคม 2562

เมืองไถจง ทานไอศกรีมขึ้นชื่อของไต้หวัน เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From23,999 บาท

วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2562

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 03 – 07 / 08 – 12 พ.ย. 2562
วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 19 / 17 – 21 พฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 – 17 / 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ไต้หวันจัดเต็ม อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,999 บาท

วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2562

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้