fbpx

Tag

อุทยานอาลีซัน
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 22 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 – 16 / 18 – 23 / 25 – 30 มี.ค. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 12 – 15 / 28 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 04 เมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From22,999 บาท

วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 06 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 มิถุนายน 2563

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE12 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From13,888 บาท

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 02 – 06 / 04 – 08 / 06 – 10 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ย