Tag

อุทยานเย๋หลิ่ว

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 09 – 12 / 23 – 26 สิงหาคม 2562

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
5 วัน 4 คืน BY TG

From20,888 บาท

วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 มิ.ย. 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ ร้านพายสับปะรด

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VIP E-CLASS
5 วัน 3 คืน BY BR (Premium Economy class)

From33,900 บาท

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เขตผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี วัดหลงซานซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน
6 วัน 4 คืน BY BR

From25,900 บาท

วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2562

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 05 – 10 / 19 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 08 / 10 – 15 / 24 – 29 ก.ค. 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา