fbpx

Tag

อุทยานเย๋หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From12,888 บาท

วันที่ 07 – 11 / 25 – 29 / 27 – 31 ธ.ค. 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
เดือนมกราคม 2563

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

From21,999 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 มี.ค. 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 COUNTDOWN ไฮไลท์ ไทเป
4 วัน 2 คืน BY XW

From18,999 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ย่านซีเหมินติง อิสระร่วมงานเคาท์ดาวน์ 2020 ตามอัธยาศัย ร้านพายสับปะรด
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 12 – 15 / 28 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 04 เมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 PROMOTION TAIPEI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY CI

From14,888 บาท

วันที่ 09 – 12 มกราคม 2563
วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ลิ้มรสเมนูปลาประธานาธิบดี
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 มหัศจรรย์…TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
4 วัน 3 คืน BY VZ

From13,900 บาท

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From22,999 บาท

วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 06 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 มิถุนายน 2563

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 22 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 – 16 / 18 – 23 / 25 – 30 มี.ค. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 NEW YEAR 2020 TAIPEI EXCELLENT (พักดี 5 ดาว)
4 วัน 3 คืน BY TG

From34,999 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ชมพลุไฟแลองปีใหม่สุดอลังการ เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา