Tag

อุทยานเย๋หลิ่ว

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! ไทเป
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ
From21,888 บาท
View Details

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี
5 วัน 3 คืน BY XW

สนามบินเถาหยวน ชิมชาอู่หลงต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
From12,888 บาท
View Details

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน BY BR

เมืองหนานโถว วันจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
From25,888 บาท
View Details

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป
5 วัน 3 คืน BY SL

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต
From13,900 บาท
View Details

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS
5 วัน 3 คืน BY BR (premium economy)

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เขตผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี วัดหลวงซานซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป
From33,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017