Tag

เกาะฟูโกว๊ก

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 / 27 – 29 ก.ย. 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น