fbpx

Tag

เกาะฟูโกว๊ก

ทัวร์เวียดนาม VN18 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 04 – 06 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น